DODANIE ZDARMA NAD 30 EUR V RÁMCI SR!

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie spoločnosti

Vážení zákazníci, obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať o základných zásadách a postupoch pri spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou KONZERV s.r.o., ako prevádzkovateľom, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/94/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť KONZERV s.r.o., so sídlom Ul. pohraničná 892/7, 94501 Komárno, IČO: 52339483, zapísaná v Obchodnom registri pod č.: , ďalej len prevádzka „CHOCOMAZE“, rešpektuje Vaše právo na súkromie, právo na súkromie osôb, ktoré použijú našu webovú stránku čokoládovne www.chocomaze.sk .

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: emailový kontakt info@chocomaze.sk, telefonický kontakt: 0948044022.

CHOCOMAZE zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky a nariadeniami Európskej Únie v rámci obchodných vzťahov ako aj na základe Vášho dobrovoľného súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely priameho marketingu.

 2. Zber a spracovávanie osobných údajov

Zaväzujeme sa, že Vaše osobné údaje nebudú zneužité treťou stranou. Vaše osobné údaje spracúvame v zmysle zákona, a to je titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa dodania, tel. číslo, e-mailová adresa.

Doba uchovávania Vašich osobných údajov je na nevyhnutný čas poskytovaných služieb, resp. do času Vášho odvolania udeleného súhlasu na spracovanie osobných údajov.

3. Práva dotknutých osôb

Každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje CHOCOMAZE spracováva, má:

právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

 4. Bezpečnosť

CHOCOMAZE uchováva Vaše osobné údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti a osobné údaje nedistribujeme tretím stranám. Disponujeme bezpečným IT prostredím a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame.

 5. Zmena, aktualizácia a odstránenie osobných údajov

Každá dotknutá osoba má právo na zmenu, odstránenie ako aj nesúhlas na spracovanie osobných údajov. V prípade potreby nás prosím kontaktujte na info@chocomaze.sk.

 6. Cookies

Cookies sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk užívateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pohodlnejšie.

CHOCOMAZE používa cookies, aby sme Vám uľahčili používanie našej webovej stránky. Na základe cookies sa taktiež informujeme, či ste už našu stránku navštívili. Takto vieme, aké produkty Vás zaujali a vieme Vám ponúknuť aktuálnu ponuku noviniek napr. formou pravidelného newsletteru.

Ak si neprajete aby spoločnosť KONZERV s.r.o.. spracovávala Vaše osobné údaje, neprajete si mať výhody tejto spoločnosti ak ste členom, môžete sa odhlásiť z databázy zaslaním Vašej požiadavky na info@chocomaze.sk alebo sa môžete odhlásiť priamo v dolnej časti newsletteru.