DODANIE ZDARMA NAD 30 EUR V RÁMCI SR!

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja predovšetkým čokolády vyrobenú na mieru medzi spoločnosťou KONZERV s.r.o. (ďalej len “predávajúci”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”).

1. Základné ustanovenia

Predávajúci – prevádzkovateľom internetového obchodu je

KONZERV s.r.o., Pohraničná 892/7, 94501 Komárno, e-mail: info@chocomaze.sk , tel: +421948044022

Kontaktná osoba: Katalin Papp Vargha

IČO: 52339483

DIČ: 2121013554

IČ DPH: SK2121013554

Číslo účtu: 2941070384/1100 Tatra Banka, IBAN: SK86 1100 0000 0029 4107 0384

Zapísaná v Obchodnom registri vložka č.: 48073/N

Predávajúci je platcom DPH.

Kupujúci – fyzická (spotrebiteľ) alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Spotrebiteľom je fyzická osoba. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predspiu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Tovarom

sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu www.chocomaze.sk.

Elektronickou objednávkou

sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohoto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

Kúpna zmluva

Predmetom zmluvy je dodanie tovaru uvedeného a ponúkaného prostredníctvom internetového obchodu www.chocomaze.sk.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.chocomaze.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Storno objednávky na mieru

V prípade, že predmetom objednávky bol tovar na mierum nie je možné od uzatvorenej zmluvy odstúpiť po doručení objednávky.  Spotrebiteľ môže objednávku bezplatne stornovať do 24 hod. od jej potvrdenia, za podmienky náhrady účelne vynaložených nákladov dodávateľa.

Až do zhotovenia diela môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť dodávateľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

2. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

Prevádzkovateľ internetového obchodu chocomaze.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/94/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Predávajúci sa zaväzuje, že tieto dôverné informácie neposkytne tretím stranám.

3. Objednávanie tovaru

1. Objednávanie v e-shope funguje prostredníctvom nákupného košíka.

2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak sa objednávka nedá potvrdiť.

3. Objednávky sú do systému zaraďované v poradí v akom prichádzajú.

4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.

5. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

6. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.

7. Prijatie elektronickej objednávky a každá zmena jej statusu je oznámená kupujúcemu prostredníctvom e-mailu.

8. Objednávku je možné stornovať najneskôr do 24 hodín. Objednávku je možné stornovať písomnou formou e-mailom cez adresu info@chocomaze.sk.

Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno a svoju e-mailovú adresu. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú.

9. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

10. Tovar zakúpený v internetovom obchode www.chocomaze.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia v súlade so zákonom 108/2000 Z.z. Tovar musí byť v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Spolu s tovarom zašle predávajúcemu písomné oznámenie o zámere odstúpiť od zmluvy, kópiu faktúry a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po doručení a skontrolovaní vráteného tovaru. Poštovné hradí kupujúci.  V súlade s § 12 ods. 5 spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy ak tovar bol otvorení.

4. Kúpna cena

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny ceny pri výrazných zmenách dodávateľských  podmienok od dodávateľov  tovaru.
Potvrdená cena tovaru je konečná. K potvrdenej cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu a balné podľa toho, aký spôsob dopravy si kupujúci zvolil.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je poslaná spolu s objednávkou, alebo elektronicky na emailovú adresu kupujuceho.

5. Spôsob platby

V internetovom obchode www.chocomaze.sk môžete zaplatiť:

1. Bankovým prevodom vopred na účet predajcu (vedený v Tatra Banke), ktorý je uvedený v e-maile kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Ihneď po pripísaní platby na náš účet tovar pripravujeme na expedíciu, v prípade zadávame požiadavku do výroby.

2. Platba kartou cez CardPay.

3. Dobierkou.

4. V hotovosti na mieste prevádzky: Marina Park, Bratislavská cesta 4303, 94501 Komárno

6. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa kupujúceho uvedená v objednávkovom formulári . Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba, pošta) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený k prevzatiu v mieste sídla predávajúceho.

2. Predávajúci zašle tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, spravidla do 3-7 dní. Ak si kupujúci vybral možnosť platby vopred, tovar sa pripravuje na expedíciu v čo najkratšom čase po pripísaní platby na účet predávajúceho, spravidla do 48 hodín.

3. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

4. Čokoláda je pri doprave bezpečne zabalená v krabici a prelepená páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste.

5. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci zásielku neprevezme a ihneď kontaktuje predávajúceho Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemôžme akceptovať.

6. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu. V prípade neprevzatia tovaru na dobierku je kupujúci považovaný za nedôveryhodnú osobu a v budúcnosti môže nakupovať v internetovom obchode www.chocomaze.sk výhradne s platbou vopred.

7. Záručná doba a reklamácie

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Záručná doba je 6 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 180 dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky informovaný.

Kupujúci je povinný uviesť pri reklamácii nasledujúce údaje:

a. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt
b. Adresa miesta, kam bol tovar dodaný
c. Číslo elektronickej objednávky
d. Dátum vystavenia elektronickej objednávky
e. Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim
f. Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený
g. Dátum a podpis Kupujúceho.

8. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením záväznej objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.01.2022 a plne nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

KONZERV s.r.o.

Všetky práva vyhradené. 01.01.2022.